Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen – Definities

- Contractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Play Media Commerciële Communicatie verkoopt, bv. een media-agentschap, een reclameregie of een commerciële partner (zijnde de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, en zijn goederen, diensten of imago wenst te promoten). Indien de Contractant verschilt van de Commerciële Partner garandeert de Contractant dat de Contractant gerechtigd is deze afspraken met Play Media te kunnen maken, en garandeert zij de volledige en correcte uitvoering ervan.

- Commerciële Communicatie: beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegenbetaling of een soortgelijke vergoeding. Vormen van commerciële communicatiezijn onder meer reclame (met inbegrip van doch niet beperkt tot online advertenties), Smart AD, pauzeknop, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.

- Platformen: alle netwerken en/ of dragers waarop Commerciële Communicatie kan worden ter beschikking gesteld of meegedeeld aan het publiek (bijvoorbeeld: televisieomroeporganisaties, websites en applicaties), zowel vanPlay Media zelf als van derde partijen.

- Dag Van Afsluit: de uitzenddag waarop er commercieel afgesloten wordt. Met “afgesloten” wordt er in deze context bedoeld dat er geen enkele wijziging meer zal worden toegestaan door Play Media.

 

2. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke (mogelijke) verkoop van Commerciële Communicatie door Play Media aan de Contractant. Zij hebben voorrang op eventuele algemene (factuur)voorwaarden van de Contractant. De Commerciële Politiek (https://www.playmedia.be/adverteren/commerciele-politiek) is eveneens van toepassing op elke (mogelijke) verkoop van Commerciële Communicatie door Play Media aan de Contractant. In geval van onenigheid primeren deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Om alle misverstanden te vermijden, bevestigen Partijen dat “verkoop” in de context van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ook “ruil” omvat. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op programmatic advertising deals. De Commerciële Partner (indien deze verschilt van de Contractant) is hoofdelijk en in solidum aansprakelijk, samen met de Contractant, voor de uitvoering van alle verplichtingen die worden aangegaan door deze Contractant. Deze CommerciëlePartner wordt alleszins geacht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard. De Contractant draagt er zorg voor dat 2 de Commerciële Partner op de hoogte is van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de voor haar eruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Wat betreft het door de Contractant aan te leveren materiaal gelden bijkomende technische voorwaarden van Play Media, die dienen te worden nageleefd door de Contractant. Deze technische voorwaarden zijn hier (https://www.playmedia.be/adverteren/technischespecificaties) terug te vinden.

 

3. De Contractant kan in principe kiezen uit één van de onderstaande formules, of een combinatie ervan:

1) Een Pakket: De Contractant bestelt bij Play Media een vooraf gedefinieerd GRP garantie pakket, waarbij Play Media de GRP’s eenzijdig en discretionair inboekt en tracht te optimaliseren in de vrije ruimte, ten laatste 5 dagen voor uitzending, aan de hand van een vastgelegd aantal GRP’s en aan een vastgelegd budget, eventueel aangevuld met bijkomende onderling afgesproken verkoopscondities.

2) Een Campagne: De invulling van een Campagne wordt in onderling overleg tussen partijen bepaald en kan verschillende vormen aannemen, zoals een reclame campagne, sponsoring en/of een andere vorm vanCommerciële Communicatie.

3) Een Online Campagne: Dergelijke campagne zal(naar keuze van Play Media) worden geplaatst op één van de websites, applicaties, social media en/ of nieuwsbrieven van Play Media en/ of derde partijen. Play Media zal de afgesproken impressies uitleveren binnen een vooraf afgesproken termijn. Bij het niet-behalen van de impressies binnen de vooropgestelde termijn zal in principe een verlenging van de campagne plaatsvinden (totdat het aantal impressies wél wordt gehaald).

4) Een Smart AD Campagne: Smart AD is een dienst(of functionaliteit) waarbij een derde partij instaat voor het afleveren aan haar relevante abonnees van gerichte reclame, zijnde reclame die op het profielvan de betrokken abonnee is afgestemd. Play Media zal de afgesproken impressies uitleveren binnen een vooraf afgesproken termijn. Bij het niet-behalen van de impressies wordt er een afrekening gemaakt volgens de bestelbon met een marge van -3% / +3%. In concreto, indien het aantal impressies binnen deze marge valt, wordt het afgesproken bedrag gefactureerd; indien het aantal geleverde impressies meer dan +/-3 % afwijkt ten opzichte van hetgeen werd overeengekomen, dan wordt het bedrag pro rata aangepast. Indien voor een campagne de impressies niet behaald werden binnen de vooropgestelde termijn dan zal in principe een verlenging van de Smart AD Campagne doorgevoerd worden.

 

4. Commerciële Communicatie wordt uitgezonden rekening houdend met de Commerciële Politiek die van toepassing is op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon en de technische voorwaarden die gelden op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon van de Commerciële Communicatie.

 

5. De Contractant dient voor elke afzonderlijke Commerciële Communicatie campagne, en per type vermeld in artikel 3, een zendtijd aanvraag in te dienen bij Play Media, hetzij via een ondertekende bestelbon, hetzij online (via MediaPro Online).

In het geval van een Pakket worden doelgroep, Commerciële Partner, product of dienst, budget, lengte en uitzendperiode aangegeven. In het geval van een Campagne worden doelgroep, Commerciële Partner, product of dienst, budget per zender, lengte, uitzendperiode en zender(s) aangegeven.

 In het geval van een Online Campagne worden doelgroep,Commerciële Partner, product of dienst, gewenste impressies en budget, lengte, uitzendperiode, clashcode en Platformen aangegeven. In het geval van een SmartAD Campagne worden doelgroep, Commerciële Partner, gewenste impressies en budget, lengte, uitzendperiode en clashcode aangegeven.

 

6. In de in artikel 5 vermelde documenten worden eveneens de naam of de maatschappelijke benaming, het adres en het eventuele BTW-identificatienummer van de Contractant vermeld Indien de zendtijd aanvraag niet door de Commerciële Partner zelf (maar door de Contractant) gebeurt, vermeldt de zendtijdaanvraag de identiteit van de Contractant én de CommerciëlePartner (de naam of de maatschappelijke benaming, het adres en het eventuele BTW-identificatienummer), met de aanduiding van het merk of de handelsnaam vanhet betrokken product of de dienst, tesamen met de bevestiging van de Contractant dat hij bevoegd is om de Commerciële Communicatie van de Commerciële Partner te laten uitzenden.

7. Play Media is slechts gebonden indien en van zodra deContractant de door Play Media opgemaakte bestelbon ondertekend terugstuurt(via email) naar Play Media. De spotlijsten op de bestelbon zijn slechts informatief; Play Media kan de spotlijsten eenzijdig en discretionair wijzigen.Voor Smart AD Campagnes worden geen spotlijsten opgesteld.

 

8. Indien Play Media een zendtijdaanvraag goedkeurt, dan stelt zij hiervan een bindende bestelbon op, met aanduiding van het uitzendschema en de prijs. Indien Play Media een zendtijdaanvraag niet of niet volledig goedkeurt, dan zendt zij een aangepaste zendtijdaanvraag naar de Contractant. Indien de Contractant deze zendtijdaanvraag goedkeurt, dient deze ondertekend te worden teruggezonden naar Play Media.

 

9. De Contractant is niet gerechtigd om de overeenkomst of de rechten en plichten die er voor haar uit voortvloeien aan een derde over te dragen. Play Media kan de overeenkomst en/of de rechten en plichten die er voorhaar uit voortvloeien wel overdragen aan enige andere derde partij(en).

 

10. Play Media behoudt zich het recht voor om eenzijdig programma wijzigingen door te voeren gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

 

11. Play Media is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekend schrijven en zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen, onverminderd recht op (schade)vergoeding in hoofde van Play Media, waarbij Play Media van al haar 4 verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst is ontheven, in ieder van de volgende gevallen:

a) de Contractant is één van de verplichtingen uitdeze overeenkomst niet nagekomen en, na daaromtrent door Play Media schriftelijk te zijn in gebreke gesteld, is deze verplichting binnen een periode van 10 dagen niet alsnog nagekomen;

b)  de Contractant of de Commerciële Partner is in staat van faillissement verklaard of heeft zelf haar faillissement aangevraagd;

c)  de Contractant of de Commerciële Partner heeft een procedure tot vereffening van haar onderneming in gang gezet of is betrokken in een procedure volgens de Wet op de continuïteit der ondernemingen. Indien de overeenkomst om welke reden ook voortijdig wordt beëindigd, zullen de door Play Media gedragen en/ of gemaakte productiekosten volledig kunnen worden verhaald op de Contractant. Play Media heeft het recht om de uitzending van bepaalde Commerciële Communicatie onmiddellijk te beëindigen of te schorsen, ingeval van een bevel of beslissing van een bevoegde overheid of gerechtelijke instantie waardoor verdere uitzending van de Commerciële Communicatie onmogelijk wordt, zonder hiervoor een (schade)vergoeding verschuldigd te zijn aan de Contractant of Commerciële Partner.

 

12. Play Media stelt de reclameblokken naar eigen goeddunken samen, in willekeurige, afwisselende volgorde van reclameboodschappen uit verschillende economische sectoren.

 

13. Elke Commerciële Communicatie kan enkel betrekking hebben op één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf. Enkel mits voorafgaandelijke toestemming van Play Media kunnen meerdere merken, handelsnamen, producten, diensten of bedrijven vermeld worden in één Commerciële Communicatie. De zendtijdaanvraag dient dit dan te preciseren. Behoudens andersluidend voorafgaandelijk akkoord van Play Media, kan er in deCommerciële Communicatie geen gebruik worden gemaakt van de merken, handelsnamen of logo’s van Play Media (of personen of bedrijven waarmee PlayMedia samenwerkt), en er kan ook niet worden verwezen naar of gebruik gemaakt worden van de werknemers of medewerkers van Play Media.

14. Het uit te zenden materiaal dient op kosten van de Contractant aan Play Media te worden geleverd ten laatste 5 werkdagen vóór de geplande datum van uitzending. Play Media behoudt zich het recht voor Commerciële Communicatie die niet de afgesproken lengte heeft niet te aanvaarden.

 

15. De gesproken en/of geschreven boodschap van deCommerciële Communicatie dient in het Nederlands te zijn. Elke afwijking vandeze regel zal eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan Play Media.

 

16. Indien de Commerciële Communicatie niet beantwoordt aan de technische vereisten van Play Media dient de Commerciële Communicatie door de Contractant tijdig te worden aangepast en bezorgd aan Play Media. DeContractant kan Play Media ook verzoeken om de technische aanpassingen zelf uitte voeren, mits betaling van een bijkomende kost (met een minimum van € 125,00 exclusief BTW) door de Contractant. De Contractant draagt de kosten voor de geschrapte ruimte, indien Commerciële Communicatie uiteindelijk niet voldoet aan de technische of andere vereisten van Play Media. Play Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormelijke aspecten van de Commerciële Communicatie aan te passen omwille van technische redenen.

 

17. Play Media aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de kwaliteit van de uitzending van de Commerciële Communicatie indien eraan de inhoud van de door de Contractant aangeleverde Commerciële Communicatie geen wijzigingen werden aangebracht.

 

18. Indien er bij een Campagne binnen de 2 weken na de Dag van Afsluit:

 - 2 dagen of meer geschrapt worden,

- 2 dagen of meer verschoven worden, telkens op vraag van de Contractant dan zal Play Media een annulatiekost aanrekenen.

De annulatiekost bedraagt 30% van de geannuleerde of verschoven brutoruimte. Indien de verschuiving of annulatie in verschillende fases gebeurt, zal Play Media de optelsom van de wijzigingen van de Campagne aanrekenen.

 

19. Het door de Contractant geleverde materiaal wordtmaximaal gedurende 12 maanden na de laatste uitzending ervan bewaard. Hetmateriaal is door Play Media niet verzekerd. Derhalve is Play Media nietverantwoordelijk, noch voor beschadiging van het materiaal noch voor verlies of diefstal of enig andere oorzaak.

 

20. De Contractant garandeert dat de uitvoering van de afspraken met Play Media, de Commerciële Communicatie en de inhoud ervan in overeenstemming zullen zijn met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van eventuele zelfregulering, codes of conduct edm.). De Contractant is aldus als enige verantwoordelijk terzake. In geval van twijfel over de toepassing van deze wetgeving zal de Contractant contact opnemen met Play Media. Dergelijk overleg met Play Media doet evenwel geen afbreuk aan de eindverantwoordelijkheid van de Contractant wat de naleving van de wetgeving betreft.

 

21. In de privacyverklaring (privacy.playmedia.be) wordtuiteengezet op welke manier Play Media de persoonsgegevens in uitvoering vandeze overeenkomst zal verwerken.

 

22. De Contractant garandeert en staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op de auteurs-,naburige-, portret- en andere rechten van enige derde persoon of vennootschap.De door de Contractant aan Play Media aan te leveren materialen of de door PlayMedia op vraag van de Contractant geproduceerde materialen zullen op kosten vande Contractant volledig rechtenvrij zijn, zodat Play Media noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan de Contract of een derde partij enige vergoeding terzake zal dienen te betalen.

 

23. Alle werken ontworpen door Play Media blijven haareigendom en zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Indien de Contractant de werken via een derde partij wenst te laten exploiteren, zal er voor deze exploitatie een afzonderlijke, overeen te komen vergoeding door de Contractant aan Play Media dienen te worden betaald.Indien de Contractant de creatie van de Commerciële Communicatie aan Play Media heeft toevertrouwd, kunnen er maximaal twee gratis aanpassingen gevraagd worden.

 

24. De facturen van Play Media zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

25. Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is verwijlsintresten verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald in de WetBetreffende De Betalingsachterstand Bij Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Alle relevante huidige en toekomstige belastingen en heffingen vallen tenlaste van de Contractant. Klachten betreffende facturen geschieden op straffe van verval bij aangetekende brief ontvangen door Play Media binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 

26. Iedere partij verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de vertrouwelijke informatie van deze overeenkomst enkel en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van deze overeenkomst, alsmede om alle vertrouwelijke informatie geheim en vertrouwelijk te houden.

 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:

·     De inhoud van de afspraken en alle overeengekomen voorwaarden;

·     Alle informatie met betrekking tot bedrijfs- en commerciële zaken, financiële budgetten, strategische plannen, marketing- en mediaplannen en activiteiten van de betrokken partijen.

Indien een partij ingevolge een wet, regelgeving, vonnis, arrest of bevel van een bevoegde rechtbank verplicht wordt om eenopenbaarmaking te verrichten die verboden is door deze overeenkomst, zal deze partij deze verplichting onmiddellijk schriftelijk meedelen aan de andere partij evenals de begeleidende omstandigheden en de vertrouwelijke informatie die openbaar dient te worden gemaakt.

Een openbaarmaking of het gebruik van vertrouwelijke informatie zal worden toegelaten door partijen wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de verdediging van een partij in het kader van een gerechtelijke of arbitrale procedure die voortvloeit uiteen geschil op basis van deze overeenkomst. Elke inbreuk op deze confidentialiteitsverbintenis – die geldt gedurende een periode van 3 jaar terekenen vanaf het einde van de overeenkomst – kan worden gesanctioneerd met de annulering en terugbetaling van de specifieke voorwaarden die door Play Media met de Contractant zijn overeengekomen, onverminderd de andere rechtsmiddelen waarover Play Media zal beschikken.

 

27. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd ingeval van betwisting. De verhoudingen tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht.