Algemene advertentievoorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn van toepassing op elk product en iedere dienstverlening voorgesteld of aangeboden door Play Media met betrekking tot Advertenties en op alle daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Play Media en de Adverteerder, waaronder overeenkomsten tot ruil van advertentieruimte en productplaatsing, en andere producten of diensten niet specifiek beschreven in deze Algemene Advertentievoorwaarden. Door het aangaan van rechtsbetrekkingen met Play Media wordt de Adverteerder geacht hiervan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. 
 2. De Algemene Advertentievoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele (algemene) inkoop-, bestel-, factuur- of enige andere voorwaarden van de Adverteerder, zelfs indien de documentatie uitgaande van de Adverteerder de toepassing van de Algemene Advertentievoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, zou uitsluiten, en de Contractuele Documenten (zoals hierna gedefinieerd) komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of communicatie. Door de aanvaarding van de offerte of bestelbon, of het aangaan van een overeenkomst met Play Media inzake advertenties,  stemt de Adverteerder in met deze Algemene Advertentievoorwaarden, zowel voor huidige als toekomstige opdrachten en/of overeenkomsten met betrekking tot Advertenties.
 3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Contractuele Documenten onderling, zullen de bepalingen van de Overeenkomst primeren op de Algemene Advertentievoorwaarden. Andere afwijkingen en aanvullingen van de Contractuele Documenten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd door Play Media. 
 4. De laatste versie van deze Algemene Advertentievoorwaarden is steeds beschikbaar op de website van Play Media (www.playmedia.be/algemene-verkoopsvoorwaarden) of kan worden opgevraagd op de maatschappelijke zetel van Play Media, gelegen te Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, België. Elke wijziging van de Contractuele Documenten is bij publicatie op de website van Play Media, of enige andere mededeling aan de Adverteerder, onmiddellijk van toepassing op elke mededeling van, of aanbod voor, door Play Media geleverde producten en diensten inzake Advertenties. 
 5. De Overeenkomst wordt beheerst door de Contractuele Documenten die op de website van Play Media gepubliceerd zijn op het ogenblik van de totstandkoming van de betreffende Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, heeft Play Media het recht om de Contractuele Documenten eenzijdig te wijzigen, en zullen zij onmiddellijk toepasselijk zijn bij publicatie op de website van Play Media of kennisgeving aan de Adverteerder, na het afsluiten van de Overeenkomst en tijdens de duur ervan, indien zulke wijziging noodzakelijk is rekening houdende met de snelle evolutie en wijzigingen die onvermijdelijk gepaard gaat met door Play Media geleverde producten en diensten inzake Advertenties. Play Media maakt enkel gebruik van dergelijke eenzijdige wijzigingsrechten indien noodzakelijk rekening houdende met wijzigende omstandigheden en de Adverteerder erkent de aan dergelijke wijzigingsrechten onderliggende redenen.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. In voorkomend geval zullen Play Media en de Adverteerder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 7. Advertenties die via de door Play Media aangestelde externe reclameregie worden geplaatst, zijn expliciet uitgesloten van deze Algemene Advertentievoorwaarden en vallen onder de voorwaarden van de overeenkomst gesloten tussen de Adverteerder en de desbetreffende door Play Media aangestelde reclameregie.

2. Definities en interpretatie

 1. De hierna opgelijste termen hebben de volgende betekenis in de Contractuele Documenten, tenzij de context anders vereist:
 • Adverteerder: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht verstrekt of een overeenkomst aangaat met Play Media met betrekking tot Advertenties, waaronder overeenkomsten tot gehele of gedeeltelijke ruil van advertentieruimte of productplaatsing. De term ‘’Adverteerder’ omvat tevens die personen die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreden.
 • Advertentie: Iedere commerciële boodschap, promotionele aankondiging of enige andere vorm van communicatie die bedoeld is om met behulp van visuele en/of auditieve elementen de aandacht van het publiek te trekken en de verkoop, consumptie of deelneming aan een product, dienst of evenement te bevorderen. Advertenties kunnen worden verspreid via televisie-uitzendingen (inclusief bij het pauzeren, doorspoelen, uitgesteld kijken en kijken op aanvraag), online platforms, gedrukte media of andere relevante communicatiemiddelen, en omvatten visuele en/of auditieve elementen. Vormen van commerciële communicatie omvatten reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.
 • Algemene Advertentievoorwaarden: De huidige algemene advertentievoorwaarden van Play Media. Iedere verwijzing naar deze algemene advertentievoorwaarden betreft een verwijzing naar de meest recente openbaar beschikbare versie, onderhevig aan wijzigingen in de tijd.
 • Artikel: Een afzonderlijke bepaling, sectie of segment die in de Contractuele Documenten is opgenomen, waarbij elk daarvan specifieke rechten, verplichtingen, voorwaarden of bepalingen beschrijft die de relatie tussen de Partijen regelt.
 • Contractuele Documenten: De Algemene Advertentievoorwaarden, de Overeenkomst en, in voorkomend geval het Data Processing Addendum.
 • Data Processing Addendum: de in voorkomend geval gesloten overeenkomst met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen Partijen.
 • Diensten: de levering van goederen en/of diensten inzake Advertenties door Play Media.
 • Partij: Een partij bij de Overeenkomst waarop deze Algemene Advertentievoorwaarden van toepassing zijn.
 • Play Media: Play Media NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.307.540 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
 • Overeenkomst: De schriftelijke en ondertekende overeenkomst gesloten tussen Play Media en de Adverteerder met betrekking tot door Play Media geleverde of te leveren producten en diensten inzake Advertenties, waaronder in het kader van ruilovereenkomsten.
 • Vertrouwelijke Informatie: Vertrouwelijke informatie omvat:
 1. het bestaan, de inhoud en de voorwaarden van de Overeenkomst en alle daarbij gevoerde onderhandelingen en daaruit voortkomende afspraken en voorwaarden.
 2. alle informatie met betrekking tot bedrijfs- en commerciële zaken, financiële budgetten, strategische plannen, marketing- en mediaplannen en activiteiten die door Play Media aan de Adverteerder wordt verstrekt of waarvan de Adverteerder kennis krijgt vóór, bij de aangaan, of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in welke vorm dan ook, mondeling, schriftelijk of elektronisch, en die niet openbaar is op het moment van bekendmaking, en daarom als vertrouwelijke informatie moet worden behandeld.
 3. alle informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering, het cliënteel, de leveranciers en de werknemers, medewerkers, agenten en aangestelden van de Partijen.
 • Werkdag: Iedere dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en Belgische wettelijke feestdagen.
 1. Een verwijzing naar Play Media of de Adverteerder in de Contractuele Documenten omvat hun respectievelijke rechtsopvolgers en de opeenvolgende rechthebbenden, toegestane vervangers en toegestane rechtverkrijgenden, ondeelbaar ten aanzien van elkaar.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien in de Contractuele Documenten, zijn verwijzingen naar:
 1. overwegingen, artikels, clausules of paragrafen verwijzingen naar overwegingen, artikels, clausules of paragrafen van deze Algemene Advertentievoorwaarden of de Overeenkomst, en omvat iedere verwijzing naar de Overeenkomst een verwijzing naar de bijlagen ervan;
 2. deze Algemene Advertentievoorwaarden of de Overeenkomst verwijzingen naar de laatste versie van deze Algemene Advertentievoorwaarden of Overeenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gevarieerd, aangevuld, geherstructureerd of vervangen; en
 3. een wetsbepaling verwijzingen naar die bepaling zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vastgesteld.
 1. Geen enkele bepaling van de Contractuele Documenten zal worden uitgelegd ten nadele van Play Media louter omdat zij verantwoordelijk was voor het opstellen hiervan. Play Media en de Adverteerder doen hierbij uitdrukkelijk afstand van de toepassing van Artikel 5.66 BW.
 2. Juridische begrippen uitgedrukt in de Contractuele Documenten in het Engels en niet in het Nederlands en/of Frans, zullen niet leiden tot de toepassing van deze begrippen beschreven met dezelfde Engelse termen zoals ze bestaan onder de wetten van andere rechtsgebieden. Alle juridische begrippen die in deze Algemene Advertentievoorwaarden worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, moeten uitsluitend worden geïnterpreteerd volgens hun respectieve betekenis onder het Belgische recht.
 3. De titels en hoofdingen dienen slechts ter bevordering van de leesbaarheid en dienen te worden genegeerd bij de interpretatie van de Contractuele Documenten.
 4. “Omvat" en "inclusief" betekenen in de Contractuele Documenten "inclusief maar niet beperkt tot"; 
 5. Telkens wanneer in de Contractuele Documenten de woorden "garantie" of "zal ervoor zorgen dat" worden gebruikt, of een soortgelijke uitdrukking, met betrekking tot de relatie tussen Play Media of de Adverteerder en een bepaalde persoon, zal Play Media, respectievelijk de Adverteerder verwijzen naar het Belgische juridische begrip van sterkmaking, zoals bedoeld in Artikel 5.106 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Woorden in de Contractuele Documenten die het enkelvoud aanduiden, omvatten het meervoud en vice versa, en woorden die een bepaald geslacht aanduiden, omvatten alle geslachten.
 7. In geval van tegenstrijdigheid tussen één of meerdere bepalingen in opeenvolgende versies van de Contractuele Documenten, zal het meest recente document prevaleren.

3. Overeenkomst

 1. Deze Algemene Advertentievoorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst en vormen samen, in voorkomend geval met het Data Processing Addendum, de Contractuele Documenten.
 2. Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes uitgaande van Play Media zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De publicatie of enige mededeling van voorwaarden, tarieven, beschrijving, voorstellen, of andere van de Diensten is louter informatief, onder voorbehoud van materiële vergissingen of drukfouten, en maakt geen aanbod uit waarvan de aanvaarding door de Adverteerder een Overeenkomst doet ontstaan of Play Media anderszins kan verbinden. 
 3. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie, documentatie, prestatiespecificaties en andere gegevens die door of namens de Adverteerder worden verstrekt en waarop Play Media haar aanbiedingen, voorstellen of offertes baseert. Play Media is niet verplicht om deze informatie te beoordelen of te verifiëren.
 4. Een overeenkomst komt enkel tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door of namens Play Media en de Adverteerder, (ii) de verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Play Media, (iii) de ontvangst door Play Media van een door de Adverteerder ondertekende bestelbon opgemaakt door Play Media, of (iv) het aanvatten door Play Media van de bestelling, aanvraag of opdracht van de Adverteerder. Play Media zal niet verplicht zijn tot de uitvoering van enige Dienst bij afwezigheid van een door alle partijen ondertekende overeenkomst.
 5. De datum waarop de Overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door Play Media voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht.
 6. Play Media heeft steeds het recht om, zonder opgave van reden, te weigeren om een overeenkomst met de Adverteerder te sluiten, onder meer, maar hiertoe niet beperkt, op basis van de toepasselijke wettelijke, reglementaire of andere voorwaarden van de betreffende communicatiemedia.
 7. Indien de Adverteerder de Overeenkomst sluit ten behoeve van een derde, blijft de Adverteerder tegenover Play Media integraal aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, staat de Adverteerder garant, en maakt zij zich sterk voor de naleving van de Overeenkomst door de derde, en zal Play Media door de Adverteerder worden gevrijwaard voor enige aanspraken van deze derde tegen Play Media ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, verbindt de Adverteerder zich er tevens toe om de Overeenkomst, voor of ten laatste onmiddellijk na de sluiting ervan, ongewijzigd en schriftelijk door deze derde te laten aanvaarden, zodat Play Media de naleving van de Overeenkomst ook jegens deze derde kan afdwingen, en zal de Adverteerder het bewijs van deze schriftelijke aanvaarding op het eerste verzoek aan Play Media overmaken.

4. Diensten

 1. Behoudens indien en in zoverre uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Contractuele Documenten, zijn de verbintenissen van Play Media uitsluitend inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
 2. De Adverteerder verbindt zich ertoe om het materiaal dat nodig is voor de levering van de Diensten aan te leveren aan Play Media conform de (technische) voorwaarden van, en binnen de termijnen vermeld in de Contractuele Documenten. Indien de Adverteerder de in de Contractuele Documenten vermelde (technische) voorwaarden en termijnen niet naleeft, kan Play Media niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte uitvoering van de Diensten en blijft de betalings- of uitvoeringsverplichting van de Adverteerder conform de afspraken in de Overeenkomst onverlet. Indien Play Media afwijkingen toestaat op de (technische) voorwaarden en termijnen, kan Play Media bijkomende kosten aanrekenen, en zal de Adverteerder geen enkele uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete rechten kunnen putten uit zulke afwijkingen.
 3. Indien de Adverteerder nalaat om binnen de afgesproken termijn alle Diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst af te nemen, vervallen de betreffende Diensten definitief na het vestrijken van de afgesproken termijn, en blijft de Adverteerder gehouden om (het resterende deel van) de integrale vergoeding voor de Diensten, inclusief de niet afgenomen Diensten, te voldoen binnen de 30 dagen na het einde van de betreffende termijn.
 4. Uitsluitend de Adverteerder is aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van door of namens haar in het kader van de Dienst aan Play Media of haar partners overgedragen of anderszins ter beschikking gestelde (digitaal, fysiek of ander) materiaal, alsook voor door het materiaal veroorzaakte en aan Play Media, haar medewerkers, partners en derden toegebrachte schade, en de Adverteerder vrijwaart Play Media en haar partners voor enige aanspraken of schade. De Adverteerder zal haar aansprakelijkheid dienaangaande volgens de gangbare normen verzekeren, waarvan de Adverteerder op het eerste verzoek van Play Media het bewijs zal voorleggen. 
 5. Indien door de Adverteerder in het kader van de levering van de Diensten aangeleverd fysiek materiaal aan de Adverteerder dient te worden terugbezorgd, zal de Adverteerder instaan voor de verzending en/of ophaling ervan op het eerste verzoek van Play Media of haar partners, en op de eigen kosten en het eigen risico van de Adverteerder.
 6. Het door de Adverteerder geleverde materiaal wordt maximaal gedurende 6 maanden na gebruik ervan bewaard door Play Media. Eventuele bewaarkosten komen hierbij ten laste van de Adverteerder. Tijdens de bewaarperiode is het materiaal door Play Media niet verzekerd. Play Media is niet verantwoordelijk, noch voor beschadiging van het materiaal noch voor verlies of diefstal of enig andere oorzaak. Na deze periode is Play Media gerechtigd om over het materiaal te beschikken en/of dit te vernietigen op kosten van de Adverteerder.

5. Advertenties

 1. Play Media behoudt het recht om Advertenties naar eigen inzicht in te plannen, waarbij zij deze kan presenteren, incorporeren of verwerken in willekeurige, afwisselende volgorde van verschijning, ongeacht of deze afkomstig uit verschillende economische sectoren. Play Media behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment aanpassingen door te voeren in geplande Advertenties.
 2. Play Media geeft geen garantie met betrekking tot de specifieke datum, tijdstip, positie of exclusiviteit van de Advertentie in het toepasselijke communicatiemedium. Vermeldingen met deze of gelijkaardige strekking in de Overeenkomst zijn louter indicatief en niet bindend, en hoewel Play Media er redelijkerwijze naar zal streven om er rekening mee te houden, kunnen afwijkingen Play Media niet ten laste worden gelegd. 
 3. Uitsluitend de Adverteerder, en niet Play Media, is en blijft in alle gevallen, zelfs indien de inhoud van de Advertentie door of in opdracht van Play Media wordt geconcipieerd of gecreëerd, aansprakelijkheid voor de inhoud van de Advertentie. De Adverteerder zal de Adverteerder Play Media vrijwaren voor enige aanspraken of schade, inclusief onvoorzienbare, indirecte, gevolgschade en/of reputatieschade ingevolge de inhoud van de Advertentie.
 4. Zonder afbreuk te doen van de algemeenheid van Artikel 5.3, is de Adverteerder, en niet Play Media, verantwoordelijk voor, en garandeert de Adverteerder met betrekking tot de Advertentie:
 1. de overeenstemming met de Contractuele Documenten, met inbegrip maar niet beperkt tot de technische voorwaarden en termijnen;
 2. de overeenstemming met contractuele en andere verbintenissen jegens derden;
 3. de overeenstemming met toepasselijke wetten, regels, (zelf)disciplinaire codes en deontologische codes;
 4. de overeenstemming met de openbare orde en goede zeden;
 5. de overeenstemming met beslissingen, bevelen of uitspraken van gerechtelijke, administratieve, zelfregulerende (waaronder, maar niet beperkt tot, de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) of andere instanties;
 6. de afwezigheid van politieke, filosofische of religieuze inhoud of strekking;
 7. de eerbied voor het imago, de goede naam en de reputatie van Play Media (met in begrip van haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers);
 8. de afwezigheid van merken, handelsnamen, logo’s of andere intellectuele eigendomsrechten (die verschijnen in of verband houden met de werken) van Play Media (of personen of bedrijven waarmee Play Media samenwerkt met inbegrip van maar niet beperkt tot haar (indirecte) aandeelhouders, werknemers, en verbonden vennootschappen); en
 9. de afwezigheid van inbreuken op de intellectuele rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteurs-, naburige-, portret- en andere rechten.
 1. Play Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om enige Advertentie te weigeren, op te schorten of stop te zetten indien Play Media van oordeel is dat de Adverteerder op enig ogenblik niet voldoet aan haar garanties in Artikel 5.4. Play Media behoudt zich het recht voor om dergelijke Advertenties op elk ogenblik te weigeren, zelfs indien de Overeenkomst reeds werd ondertekend, en om de verspreiding ervan stop te zetten. Reeds uitgevoerde Diensten zullen niettemin gefactureerd worden.
 2. Zonder daartoe verplicht te zijn, kan Play Media advies verstrekken aan de Adverteerder met betrekking tot de inhoud van de Advertentie en/of de overeenstemming van de Advertentie met Artikel 5.4. Dit advies doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de Adverteerder onder Artikel 5.4, en betekent in geen geval dat Play Media aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de Advertentie.
 3. Advertenties dienen te beantwoorden aan de technische vereisten van Play Media uiteengezet in de Contractuele Documenten. Bij niet-conformiteit zal de Adverteerder op eerste verzoek van Play Media de Advertenties tijdig aanpassen en bezorgen aan Play Media. De Adverteerder kan Play Media ook verzoeken om de technische aanpassingen zelf uit te voeren indien mogelijk, doch zonder dat Play Media hiertoe verplichting is en mits betaling van een bijkomende kost door de Adverteerder. De Adverteerder draagt de kosten voor de geschrapte Advertentie indien deze uiteindelijk niet voldoet aan de technische of andere vereisten van Play Media. 
 4. Een Advertentie kan uitsluitend betrekking hebben op één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf. Enkel mits voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Play Media kunnen meerdere merken, handelsnamen, producten, diensten of bedrijven vermeld worden in eenzelfde Advertentie.
 5. Play Media behoudt zich steeds het recht voor om in de Advertentie een nummer of een andere aanduiding op te nemen, of op een andere manier duidelijk aan te geven dat het om een Advertentie gaat (bijvoorbeeld het opnemen van het “PP” symbool wanneer het om productplaatsing gaat), en heeft altijd het recht de identiteit van de Adverteerder bekend te maken. 
 6. Indien de Adverteerder de creatie van de Advertentie aan Play Media heeft toevertrouwd en Play Media hiermee heeft ingestemd, kunnen er maximaal twee kosteloze aanpassingen gevraagd worden.
 7. Play is niet aansprakelijk jegens de Adverteerder voor de inhoud, kwaliteit of continuïteit van de communicatiemedia waarin de Advertentie wordt geplaatst. De Adverteerder aanvaardt afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit, kleuren en afmetingen van Advertenties die eigen zijn aan de aard van het gebruikte medium, de reproductie en de gebruikte techniek.

6. Prijs en betaling

 1. Alle Diensten worden geleverd tegen de tarieven en prijzen zoals voorzien in de Contractuele Documenten. De hierin vervatte prijzen zijn exclusief alle toepasselijke huidige en toekomstige belastingen, heffingen, BTW en transactiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. De Adverteerder aanvaardt de rechtsgeldigheid van facturen voor de Diensten die op elektronische wijze, zoals per e-mail, aan de Adverteerder worden bezorgd of ter beschikking gesteld door Play Media.
 3. Klachten of betwisting van de facturen van Play Media dienen plaats te vinden binnen 10 werkdagen na de factuurdatum op straffe van verval.
 4. De facturen van Play Media dienen door de Adverteerder te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum per overschrijving op de rekening van Play Media zoals aangegeven op de factuur.
 5. Play Media behoudt te allen tijde het recht om gedeeltelijke of gehele voorafgaandelijke betaling te vereisen van de Diensten, en de uitvoering van de Contractuele Documenten geheel of gedeeltelijk op te schorten tot de voorafbetaling is voldaan, en bij blijvende weigering tot voorafbetaling, de Contractuele Documenten te beëindigen.
 6. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, en onverminderd Artikel 6.5 en enige andere wettelijke of contractuele middelen ter beschikking van Play Media:
 1. zijn van rechtswege (en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is) de toepasselijke intresten verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van EUR 250,-.
 2. wordt het saldo van alle andere facturen van Play Media aan de Adverteerder, zelfs wanneer deze nog niet opeisbaar zouden zijn, onmiddellijk, automatisch en zonder ingebrekestelling opeisbaar; 
 3. heeft Play Media het recht om de uitvoering van de Overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft, evenals van alle andere Overeenkomsten met de Klant, op te schorten tot integrale betaling van alle openstaande facturen; en
 4. heeft Play Media het recht om door of namens de Adverteerder in het kader van de Dienst aan Play Media of haar partners overgedragen of anderszins ter beschikking gesteld (digitaal, fysiek of ander) materiaal toe te eigenen en/of rz verkopen waarbij de opbrengst wordt aangewend ter gehele of gedeeltelijke betaling van niet-betaalde facturen.
 1. Indien de Adverteerder de Contractuele Documenten aangaat ten behoeve van een derde, kan de Adverteerder zich tegenover Play Media niet beroepen op enige niet-nakoming van deze derde jegens de Adverteerder, teneinde zich te ontslaan van de verplichting tot betaling van enig factuur. Zelfs indien de Contractuele Documenten bepalen dat de factuur van Play Media zal worden voldaan door een derde, blijft de Adverteerder samen met deze derde, hoofdelijk en voor het geheel van de factuur, aansprakelijk voor de betaling ervan.
 2. De Adverteerder aanvaardt dat een betwisting van een factuur dient te gebeuren, schriftelijk en mits omstandige opgave van de redenen voor betwisting, binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk als aanvaard zal worden beschouwd.  Tenzij Play Media de betwisting van de factuur aanvaardt, zal de betwisting de betalingsverplichting van de Adverteerder niet opschorten, en enige opschorting van betaling zal in ieder geval beperkt zijn ten belope van het betwiste bedrag. 

7. Verrekening

 1. De Adverteerder zal niet gerechtigd zijn om enige verrekening of schuldvergelijking door te voeren ten aanzien van Play Media, tenzij uitdrukkelijk voorzien, bijvoorbeeld bij ruilovereenkomsten. Eventuele vorderingen van de Adverteerder ten aanzien van Play Media dienen afzonderlijk te worden behandeld en kunnen niet worden verrekend met eventuele betalingsverplichtingen van de Adverteerder jegens Play Media uit hoofde van deze Algemene Advertentievoorwaarden, de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen, tenzij uitdrukkelijk voorzien.
 2. Play Media behoudt zich het recht voor om enige betalingen aan de Adverteerder te verrekenen met eventuele openstaande vorderingen van Play Media tegen de Adverteerder, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoedingen, boetes of andere kosten die voortvloeien uit schendingen van de Contractuele Documenten.
 3. Eventuele verrekeningen door Play Media zullen schriftelijk aan de Adverteerder worden meegedeeld, met opgave van de redenen voor de verrekening en de bedragen die worden verrekend.

8. Duurtijd en beëindiging

 1. De Contractuele Documenten blijven van kracht gedurende de daarin overeengekomen periode.
 2. De Contractuele Documenten kunnen niet vroegtijdig worden beëindigd door de Adverteerder, en, behoudens en overeenkomstig uitdrukkelijke andere bepaling in de Contractuele Documenten, blijft de Adverteerder bij vroegtijdige beëindiging of annulering gehouden tot integrale betaling voor alle in de Contractuele Documenten voorziene Diensten en vermelde prijzen. 
 3. Play Media kan de Overeenkomst onmiddellijk bij aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen, onverminderd enige andere rechten van Play Media waaronder het recht op integrale (schade)vergoeding, waarbij Play Media van al haar verplichtingen ui de Contractuele Documenten is ontheven, in elkeen van de volgende gevallen:
 1. de Adverteerder is enig bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Play Media en de Adverteerder aan Play Media verschuldigd, en heeft dit niet voldaan gedurende een periode van meer dan 10 werkdagen na de datum waarop dit bedrag opeisbaar is geworden of na het verstrijken van de toepasselijke betalingstermijn.
 2. de Adverteerder heeft een van de materiële verplichtingen uit de Contractuele Documenten niet nagekomen en indien voor zover de inbreuk ongedaan kan worden gemaakt, deze niet ongedaan is gemaakt binnen 10 werkdagen nadat de Adverteerder daarvan schriftelijk in kennis is gesteld; en
 3. in geval van (opening van de procedure ter verklaring van) faillissement, kennelijk onvermogen of de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie van de Klant.
 1. Onverminderd het recht van Play Media op een hogere vergoeding op basis van de Contractuele Documenten, zal de Adverteerder bij vroegtijdige beëindiging, ongeacht de reden van beëindiging, in ieder geval minstens gehouden zijn tot betaling van de overeengekomen prijs voor het door Play Media reeds uitgevoerde gedeelte van de Diensten en alle andere door Play Media in het kader van de Contractuele Documenten reeds gemaakte kosten.
 2. Geen enkele beëindiging van de Overeenkomst zal invloed hebben op het voortbestaan van enig recht of enige verplichting van een partij waarvan in de Contractuele Documenten is bepaald dat deze voortduurt of die naar zijn aard een dergelijke beëindiging overleeft. 

9. Bijzondere omstandigheden en overmacht

 1. Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van hun verplichtingen onder een Overeenkomst indien, en voor de duur ervan, dat deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door feiten of omstandigheden die onafhankelijk van hun wil, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn. In het bijzonder wordt als overmacht beschouwd, maar niet beperkt tot, explosies, brand, natuurrampen (overstromingen, storm, aardbevingen), terrorisme, oorlog, vijandigheden, ongevallen, vertragingen in leveringen of niet-leveringen door leveranciers van Play Media, netwerkstoringen, storingen of defecten van machines, kabelbreuken, stakingen of arbeidsonrust, opstanden of burgeroproer, verplichtingen als gevolg van gerechtelijke uitspraken, pandemieën, embargo’s of maatregelen van militaire instanties of overheidsinstanties, de onderbreking of niet-uitzending/niet-uitlevering veroorzaakt door distributiemaatschappijen en bijzondere gebeurtenissen die nopen om (bepaalde delen van) communicatiemedia vrij te maken voor niet-commerciële berichtgeving (bvb. ‘breaking news’). Desgevallend stellen de partijen alles in het werk om de duur van overmacht tot een strikt minimum te beperken.
 2. In geval van een overmachtssituatie worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn zowel Play Media als de Adverteerder gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij te ontbinden.

10. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens indien en in de mate dat lichamelijk letsel en overlijden, schade door opzet, fraude, bedrog of zware fout van haarzelf of één van haar aangestelden, lasthebbers of werknemers onder de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt, is de aansprakelijkheid van Play Media tegenover de Adverteerder, ongeacht de rechtsgrond voor de aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag waarvoor de Overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, is aangegaan. Alle indirecte schade, gevolgschade, bijzondere schade of immateriële schade waaronder, maar niet beperkt tot: economisch of zakelijk verlies of schade, derving van inkomsten en winsten of verwachte inkomsten en winsten, omzetderving of aantasting van goodwill, verlies van klanten, tijdsverlies, kosten van verspilde overhead of vertraging, verlies of beschadiging van gegevens, aantasting van reputatie, verlies van contracten en supplementaire kosten.
 2. In alle gevallen waarin de Adverteerder in toepassing van de Contractuele Documenten verplicht is tot vrijwaring van Play Media en voor iedere schending door de Adverteerder van diens verplichtingen vervat in de Contractuele Documenten, zal de Adverteerder Play Media evenals haar werknemers, aangestelden, aandeelhouders, organen en vertegenwoordigers, vrijwaren van en vergoeden voor alle vorderingen van derden (inclusief maar niet beperkt tot aanspraken en (gerechtelijke en buitengerechtelijke) vorderingen tot vergoeding van schade, boetes en kosten (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten, kosten van (juridische) bijstand, expertise en interesten), tot herstelling of vervanging en tot levering). De vrijwaring strekt zich tevens uit tot alle door Play Media bijkomend geleden schade en gemaakte kosten, waaronder maar niet beperkt tot alle gemaakte redelijke kosten voor haar eigen juridische en/of technische bijstand (zowel binnen als buiten het kader van een juridische procedure).
 3. Indien de Adverteerder de Contractuele Documenten aangaat ten behoeve van een derde, kan de Adverteerder zich tegenover Play Media niet beroepen op de overeenkomst tussen hem en deze derde, of een schending daarvan, teneinde zich te ontslaan van de verplichting tot nakoming van de Contractuele Documenten. De Adverteerder is hoofdelijk aansprakelijk, samen met deze derde, voor de uitvoering van alle verplichtingen die worden aangegaan door de Overeenkomst en de betaling van enige factuur, zelfs indien deze factuur uitgestuurd werd aan dergelijke derde. Deze derde wordt alleszins geacht deze Contractuele Documenten te hebben aanvaard. De Adverteerder zal ervoor zorgen en maakt zich sterk dat deze derde voorafgaandelijk aan het sluiten van de Overeenkomst op de hoogte is van deze Contractuele Documenten en de voor de derde eruit voortvloeiende aansprakelijkheid en deze onherroepelijk aanvaardt. 

11. Intellectuele eigendom

 1. De Adverteerder verleent aan Play Media alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gebruiksrechten op de aan Play Media overgemaakte of anderszins ter beschikking gestelde materialen en op de Advertenties.
 2. De Adverteerder garandeert en staat ervoor in, en zal Play Media vrijwaren voor enige schade en aanspraken hieromtrent:
 1. dat zij alle over alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde intellectuele eigendomsrechten beschikt,
 2. dat zij alle eventuele intellectueelrechtelijke vergoedingen (waaronder vergoedingen aan rechthebbenden en aan hun beheersvennootschappen) ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst integraal heeft en zal voldoen, en 
 3. dat de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteurs-, naburige-, portret- en andere rechten.
 1. De Adverteerder geeft toestemming aan Play Media om de materialen, Advertenties, de naam en/of de merken van de Adverteerder te gebruiken met het oog op de promotie van de Diensten.
 2. Play Media is en blijft eigenaar van de door haar gemaakte werken en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de door haar ontwikkelde projecten of voorstellen). Elk gebruik van deze werken door de Adverteerder of eender welke derde kan enkel geschieden overeenkomstig de Contractuele Documenten of mits een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Play Media over de vergoeding en modaliteiten daarvan.
 3. Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Play Media op de door haar gemaakte werken geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire vergoeding door de Klant van EUR 15.000,- per inbreuk, onverminderd het recht van Play Media om hogere schade te bewijzen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt.
 4. Behoudens expliciet voorafgaandelijk schriftelijk akkoord Play Media, zal de Adverteerder niet gerechtigd zijn om (i) gebruik te maken van (x) de naam, afbeelding of stem van personen, en/of (y) de merken, handelsnamen, logo’s of andere intellectuele eigendomsrechten (die verschijnen in of verband houden met de werken) van Play Media (of personen of bedrijven waarmee Play Media samenwerkt met inbegrip van maar niet beperkt tot haar (indirecte) aandeelhouders en diens verbonden vennootschappen), of (ii) te verwijzen naar of gebruik te maken van de werknemers of medewerkers van Play Media.
 5. Het gebruik van intellectuele rechten van Play Media, waaronder merkrechten, handelsnamen of logo’s van Play Media (of van personen of bedrijven waarmee Play Media samenwerkt) in Advertenties is enkel toegestaan met voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Play Media.

12. Kennisgevingen en klachten

 1. Iedere kennisgeving met betrekking tot de Contractuele Documenten moet schriftelijk gebeuren, in het Nederlands of Engels, en moet per koerier of per aangetekend schrijven worden verzonden of persoonlijk worden afgegeven op de zetel van Play Media. De kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd op de derde werkdag na de datum van verzending. 
 2. Klachten met betrekking tot de Advertentie moeten ter kennis worden gebracht van Play Media binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de publicatie van de Advertentie.

13. Vertrouwelijkheid

 1. Iedere partij verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de Vertrouwelijke Informatie geheim en vertrouwelijk te houden, en deze enkel en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van haar verplichtingen onder de Contractuele Documenten. 
 2. Het is de Partijen niet toegestaan om Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij bekend te maken, behoudens aan adviseurs die gebonden zijn door, of zich verbinden tot, een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting.
 3. De verplichtingen betreffende de geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing op informatie waarvan de ontvangende Partij kan aantonen dat zij algemeen beschikbaar is voor het publiek (anders dan door inbreuk van de Contractuele Documenten) of reeds op rechtmatige wijze in het bezit was van de ontvangende Partij op het ogenblik van de ontvangst van de informatie van de andere Partij.
 4. Een partij mag Vertrouwelijke Informatie openbaren of gebruiken indien dit noodzakelijk is voor haar verdediging in het kader van een gerechtelijke of arbitrale procedure die voortvloeit uit een geschil op basis van deze overeenkomst. 
 5. Indien een partij ingevolge een wettelijke verplichting of bevel van een bevoegde rechtbank verplicht wordt om een openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie te verrichten die verboden is door deze overeenkomst, zal deze partij deze verplichting onmiddellijk schriftelijk meedelen aan de andere partij evenals de begeleidende omstandigheden en de vertrouwelijke informatie die openbaar dient te worden gemaakt.
 6. Elke schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen uiteengezet in dit Artikel kan worden gesanctioneerd door de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst, onverminderd recht op (schade)vergoeding in hoofde van de benadeelde Partij.
 7. De vertrouwelijkheidsverplichtingen uiteengezet in dit Artikel blijven van kracht gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van de Contractuele Documenten.

14. Dataverwerking en Gegevensbescherming

 1. De Adverteerder erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en garandeert de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en elektronische communicatie, met inbegrip van maar daarom niet beperkt tot de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en alle secundaire (Europese of nationale) wetgeving die is aangenomen op grond van de AVG zoals de Belgische Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor zover van toepassing op de Adverteerder. In dit verband stemt de Adverteerder ermee in en garandeert hij dat hij Play Media zal bijstaan bij het nakomen van haar verplichtingen inzake gegevensbescherming alsook in voorkomend geval, het ondertekenen en respecteren van een gepaste DPA.
 2. De Adverteerder verbindt zich ertoe en garandeert dat hij in het kader van de Advertentie enkel gegevens verzamelt (en laat verzamelen) ter uitvoering van (i) de plaatsing van de Advertentie; en (ii) de statistische meting van de Advertenties en dat hij geen gegevens verzamelt (noch laat verzamelen), met inbegrip van persoonsgegevens, voor enig ander doel of derde. 
 3. De Adverteerder erkent en stemt er mee in dat het zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Play Media niet is toegestaan voor de Adverteerder om via de Advertentie persoonsgegevens te (laten) verzamelen met het oog op de samenstelling en/of verrijking van enige data(base) om deze te (her)gebruiken ten behoeve van zichzelf en/of derden.
 4. Indien de Adverteerder de ondubbelzinnige en actieve toestemming van de betrokkene voor gepersonaliseerde direct marketing doeleinden heeft verkregen, en dit met bewijzen kan staven, kan de Adverteerder de persoonsgegevens van de betrokkene gebruiken voor de Advertentie. In een dergelijk geval zal de Adverteerder Play Media onvoorwaardelijk en zonder enige beperking vrijwaren en schadeloosstellen voor alle mogelijke vorderingen van de betrokkenen, alsmede voor alle mogelijke klachten of boetes van de gegevensbeschermingsautoriteit of een rechterlijke instantie. De Adverteerder treedt hierbij op als enige verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van zijn eigen klanten en draagt in die hoedanigheid de gegevens over aan Play Media waarbij laatstgenoemde deze gegevens uitsluitend gebruikt en verwerkt in opdracht en ten behoeve van de campagnes van de Adverteerder, waarvoor Partijen een verwerkersovereenkomst zullen aangaan. Indien de persoonsgegevens van betrokkenen van de Adverteerder worden opgenomen in het centrale databestand van Play Media zullen Partijen een verwerkersovereenkomst ondertekenen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
 5. In de Privacyverklaring (beschikbaar via haar website privacy.playmedia.be) wordt uiteengezet op welke manier Play Media de persoonsgegevens in uitvoering van de Contractuele Documenten verwerkt.
 6. De Adverteerder stemt ermee in dat Play Media de nakoming door de Adverteerder van zijn verplichtingen onder dit Artikel op ieder ogenblik mag controleren. Aangezien dit een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van de Contractuele Documenten is tussen de Partijen, stemt de Adverteerder ermee in dat zijn aansprakelijkheid onder dit Artikel niet onderhevig zal zijn aan enige beperking of uitsluiting onder de Contractuele Documenten jegens Play Media, behoudens in geval van overmacht.
 7. Indien de Adverteerder de Contractuele Documenten sluit ten behoeve van een derde, zal de Adverteerder de verplichtingen zoals opgenomen in dit Artikel opleggen aan deze derde. Indien deze derde nalaat de verplichtingen zoals opgenomen in dit Artikel na te komen, blijft de Adverteerder jegens Play Media volledig aansprakelijk voor haar eigen handelen en het handelen van deze derden.

15. Diversen

 1. Iedere wijziging of aanpassing van de Contractuele Documenten, of afstand van enige bepaling, voorwaarde, recht of toestemming verleend krachtens de Contractuele Documenten, moet schriftelijk worden vastgelegd en worden uitgevoerd door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen om van kracht te zijn. Een dergelijke afstand is alleen van toepassing op het specifieke geval en het doel waarvoor deze wordt gegeven.
 2. De relatie tussen de Partijen wordt uitsluitend beheerst door de Contractuele Documenten, die enige eerdere overeenkomst vervangen en overschrijven met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Dit Artikel beperkt de bewijsmiddelen waarop de Partijen zich kunnen beroepen in geval van een geschil niet.
 3. Play Media verbindt zich niet tot enige aanvullende verplichting en draagt geen andere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid anders dan uitdrukkelijk vermeld in de Contractuele Documenten. Bijkomende verplichtingen, voorwaarden en garanties voortvloeiend uit de wet, het gemeen recht of op enige andere wijze worden hierbij uitgesloten voor zover juridisch mogelijk. Omgekeerd zal niets in deze Algemene Voorwaarden zal enige verplichting, voorwaarde of garantie uitsluiten die niet wettelijk kan worden uitgesloten.
 4. De Adverteerder is niet gerechtigd om de Contractuele Documenten en de hieruit voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Play Media. Play Media kan de Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende rechten en plichten vrij overdragen aan elke rechtsopvolger en elke met Play Media verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikel 1:14,1:20 en 1:21 nieuw WVV (inbegrepen maar niet beperkt tot alle ondernemingen die deel uitmaken van Telenet Group NV).
 5. Indien op enig moment een bepaling van deze Contractuele Documenten om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, geheel of gedeeltelijk, onder enige jurisdictie, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Contractuele Documenten. De Partijen stemmen ermee in om, in de omstandigheden zoals bedoeld in dit Artikel een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling met terugwerkende kracht in de plaats te stellen die de initiële bedoeling van de betrokken bepaling voor zoveel als mogelijk nastreeft en behaald.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien, zullen Play Media en de Adverteerder elk hun eigen kosten, lasten en uitgaven dragen die verband houden met het aangaan van de Contractuele Documenten.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. De Contractuele Documenten zullen uitsluitend worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de Contractuele Documenten zullen worden beslist overeenkomstig het Belgische recht, waarbij (i) eventuele bepalingen van het internationaal privaatrecht die zouden leiden tot de toepassing van de wetten van een ander land, en (ii) het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten (CISG), wordt uitgesloten.
 2. In geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van de Contractuele Documenten zullen Play Media en de Adverteerder streven naar een minnelijke schikking. Indien binnen dertig (30) werkdagen geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Contractuele Documenten uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling.
 3. In afwijking van Artikel 16.2, heeft Play Media het recht, indien zij wordt gedagvaard door een derde partij voor een andere jurisdictie in een geschil dat verband houdt met de Advertenties of de Contractuele Documenten, om ook de Adverteerder voor de jurisdictie van het oorspronkelijke geschil te dagen.

© 2024, Play Media.