Algemeen wedstrijdreglement - versie 2024

1. Algemeen

1.1.         Dit algemeen wedstrijdreglement (het“Reglement”) omvat de algemene regels die gelden voor alle wedstrijden die worden georganiseerd door Play Media. Bij deze wedstrijden kunnen deelnemers binnen een bepaalde periode prijzen winnen door deelname via SMS, website, e-mail, sociale media, de GoPlay applicatie, digitale TV of enig ander medium aangegeven door Play Media. Per wedstrijd kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn die worden vastgelegd in een bijzonder wedstrijdreglement. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement voorrang boven die van dit Reglement.

1.2.       Play Media is een naamloze vennootschap naarBelgisch recht, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 224 te 1800Vilvoorde, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.307.540 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).

1.3.        De laatste versie van dit Reglement is steeds beschikbaar op de website van Play Media (www.playmedia.be) of kan worden opgevraagd op de maatschappelijke zetel van Play Media, gelegen te Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, België. Elke wijziging van het Reglement is bij publicatie op de website van Play Media onmiddellijk van toepassing. De oude versie blijft dan enkel geldig voor de op dat ogenblik lopende wedstrijden.

1.4.       Door deel te nemen aan wedstrijden (mede)georganiseerd door Play Media aanvaardt de deelnemer volledig dit Reglement, ieder toepasselijk bijzonder wedstrijdreglement en alle beslissingen die PlayMedia zal treffen in verband met de wedstrijd.

1.5.        Indien een wedstrijd door Play Media samen meteen of meerdere andere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Play Media te worden gelezen als verwijzingen naar zowel Play Media als de medeorganisatoren.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1.         Iedere natuurlijke persoon met gewoonlijke verblijfplaats in België die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is kan deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door Play Media, behalve:

·  De medewerkers, bedrijfsleiders en bestuurders van Play Media.

·  De personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen.

·  De personen die op eenzelfde adres wonen en directe familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten personen.

2.2.       Minderjarigen mogen enkel deelnemen aan eenwedstrijd met voorafgaande toestemming van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. Indien een minderjarige deelneemt aan eenwedstrijd, wordt deze geacht dergelijke voorafgaande toestemming te hebben verkregen. Play Media behoudt zich het recht voor om op ieder moment de bevestiging van de verkregen voorafgaande toestemming te vragen of om dit op andere manieren na te gaan. Als de minderjarige de voorafgaande toestemming niet kan voorleggen binnen een redelijke termijn, kan Play Media hem of haar opelk ogenblik van de wedstrijd uitsluiten, dan wel zijn of haar recht op enige prijs ontnemen.

2.3.        Behoudens de eventuele communicatiekosten die verbonden kunnen zijn aan de deelname (zoals betalingen voor vaste nummers, sms'jes, mms'jes, enz.), is de deelnemer aan een wedstrijd geen enkele vergoeding of monetaire bijdrage verschuldigd aan Play Media voor deelname aan de wedstrijd. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen niet ten laste gelegd worden van Play Media of teruggevorderd worden vanPlay Media.

2.4.       Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting van welke aard dan ook.

2.5.        Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan iedere deelnemer maar eenmaal deelnemen en dus ook maximaal eenmaal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

2.6.        Door deel te nemen aan de wedstrijd erkennende deelnemers dat Play Media kosteloos en zonder enige territoriale of tijdsbeperking op de meest volledige wijze binnen de wettelijk toegelaten grenzen, hun afbeelding, stem, naam en/of antwoorden of prestaties die verband houden met de deelname aan de wedstrijd kan gebruiken. Dit gebruik omvat de productie en exploitatie van foto's en video's, de publicatie en uitzending van deze opnames, het maken van reproducties van deze publicaties, opnames en/of uitzendingen, en de verdere exploitatie van deze publicaties, reproducties en uitzendingen, al dan niet door derden, voor communicatiedoeleinden rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Play Media.

3. Wedstrijdverloop

3.1.         Het verloop van de wedstrijd wordt per wedstrijd bepaald. Dit kan variëren van kennisvragen, schiftingsvragen, creatieve acties, behendigheidsoefeningen tot andere vragen, acties of activiteiten.

3.2.       Bij een schiftingsvraag is het verplicht om een antwoord te geven om geldig deel te nemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers maken kans op het winnen van een prijs. Als er te weinig of geen correcte antwoorden zijn op de vraag(en), waardoor de prijs(prijzen) niet kan(kunnen) worden toegewezen, worden de overgebleven prijs(prijzen) toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vraag(en) het dichtst benaderen. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. Bij een gelijke stand wordt eenextra schiftingsvraag gesteld en/of wordt door loting bepaald welke deelnemer uiteindelijk een prijs wint.

3.3.        De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via brief, e-mail, persoonlijk telefonisch contact of via SMS, afhankelijk van de betreffende wedstrijd. De winnaars kunnen ook publiek bekend worden gemaakt via alle communicatiemiddelen van Play Media.

4. Prijzen

4.1.         Winnaars worden op de hoogte gebracht dat zijeen prijs hebben gewonnen per post of e-mail, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op enige andere wijze afhankelijk van de aard van de wedstrijd. De winnaars kunnen ook publiekelijk bekend gemaakt worden tijdens een uitzending, op de teletekst pagina’s en/of op de website of GoPlay applicatie van Play Media. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip zoals vermeld in de kennisgeving Play Media dient contacteren om zijn/haar gegevens(naam en thuisadres) door te geven, zal de prijs pas worden toegestuurd nadatPlay Media deze gegevens heeft ontvangen.

4.2.       De gewonnen prijs is persoonsgebonden aan de winnaar en kan niet worden overgedragen aan een ander persoon. Indien het gaat om een wedstrijd met deelname met telefoon of per e-mail, is de titularis van het telefoonnummer of e-mailadres de winnaar.

4.3.        Slechts één persoon, uit personen wonend op hetzelfde adres, kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

4.4.       De prijs mag door de winnaar op geen enkele wijze worden geruild, in geld worden omgezet, via veilig of gratis worden aangeboden.

4.5.        De prijs is beperkt tot de restrictieve omschrijving ervan in het bijzonder wedstrijdreglement of op enige andere wijze. Geen bijkomende diensten of producten gekoppeld aan de prijs worden verleend of toegekend, tenzij deze uitdrukkelijk worden vermeld door PlayMedia. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

4.6.        Play Media kan te allen tijde om productionele of inhoudelijke redenen besluiten om de prijs te wijzigen. Indien een prijs niet meer leverbaar is of de waarde daarvan substantieel is gewijzigd, kan Play Media deze vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde of een hogere waarde.

4.7.        Alle taksen, heffingen, belastingen of andere bijkomende kosten of lasten die verband houden met de prijs vallen uitsluitend ten laste van de winnaar van de prijs.

4.8.        Indien de prijs bestaat uit het recht om deel te nemen aan een specifieke activiteit (zoals evenementen of toegangstickets),omvat de prijs uitsluitend dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De organisator van de activiteit bepaalt alle voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld vereisen dat de winnaar aanwezig is op een specifiek tijdstip of locatie, of dat er beperkingen gelden op het gebied van tijd of leeftijd. Als de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn of niet aan alle voorwaarden kan voldoen, of indien de activiteit wordt afgelast, heeft de winnaar geen recht op enige vergoeding of compensatie van Play Media.

4.9.        Als de prijs een geschenkbon betreft, kunnen hier voorwaarden aan verbonden zijn, zoals een beperkte geldigheidsduur. Indiende winnaar om welke reden dan ook de geschenkbon niet kan gebruiken, heeft hij geen recht op enige vergoeding of compensatie van Play Media.

4.10.    Als de prijs een reis betreft, moet de deelnemer minstens 18 jaar oud zijn (of vergezeld zijn door een meerderjarige)en in het bezit zijn van geldige reisdocumenten. Reisverzekeringen, extrakosten en andere uitgaven worden niet door Play Media bekostigd, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de specifieke beschrijving van de prijs. De voorwaarden voor de reis, inclusief de reisdata, worden vastgesteld in overleg met de reisverstrekker. De winnaar heeft een bepaalde periode om de reis te maken. Indien de winnaar om welke reden dan ook de reis niet maakt, heeft hij geen recht op enige vergoeding of compensatie van Play Media.

5. Aansprakelijkheid van Play Media

5.1.         Play Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot lichamelijk letsel of ongevallen, die zich kunnen voordoen in verband met de deelname aan een wedstrijd en/of het al dan niet winnen van een prijs.

5.2.       Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Play Media.

5.3.        Als het verloop van een wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Play Media alle redelijke inspanningen leveren om dit technische incident te verhelpen. Play Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit dergelijke technische incidenten.

5.4.       Indien Play Media genoodzaakt is om eenwedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het Reglement te wijzigen of het wedstrijdverloop aan te passen, kan Play Media hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld of vergoeding of compensatie verschuldigd zijn aan de deelnemers.

5.5.        Play Media is niet aansprakelijk indien tengevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Play Media de duur van de wedstrijd wordt veranderd, of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is Play Media aansprakelijk voor problemen bij de communicatie-en/of postdiensten, waaronder ingevolge overbelasting, uitvallen van het netwerk, vertragingen, stakingen, beschadiging, verlies, etc., waardoor niet of slechts beperkt aan de wedstrijd kon worden deelgenomen.

5.6.        Play Media verleent geen enkele garantie of zekerheid met betrekking tot de prijs. Play Media kan niet aansprakelijk gehouden worden ten aanzien van de winnaar of derden voor gebreken, defecten, gebeurlijke ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de prijs.Play Media is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar eenactiviteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

5.7.        Indien de prijs verstuurd wordt, is Play Media niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde of foutieve levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, is Play Media evenmin aansprakelijk voor de schade, het verlies of de vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

5.8.        Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot eenevenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Play Media de prijs toekennen aaneen andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.9.        Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt, wordt het recht op waarborg rechtstreeks en uitsluitend uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper. Als de prijseen activiteit betreft, is Play Media niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/of veroorzaakt tijdens de deelname aan, of het reizen naar of van, dergelijke activiteiten.

6. Privacy

6.1.         Door het mededelen van zijn of haarpersoonsgegevens, bevestigt de deelnemer dat de verstrekte gegevens accuraat en up-to-date zijn.

6.2.       De persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd worden verwerkt door Play Media, verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Play Media verwerkt deze persoonsgegevens voor het organiseren van de wedstrijd en om de deelnemers te contacteren in verband met het verdere verloop van de wedstrijd, alsook voor analysedoeleinden. Indien de deelnemer is ingelogd met een GoPlay en/of sociale media-account, dan kan PlayMedia de informatie van de deelname aan de wedstrijd aan dit profiel koppelen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij anders aangegeven bij de registratie van de deelname.

6.3. Play Media kan, met de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, zijn of haar persoonsgegevens gebruiken voor specifieke communicatiedoeleinden, waaronder nieuwsbrieven, commerciële actiesen/of promoties. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de deelnemer.

6.4. De persoonsgegevens worden maximaal een maand na afloop van de wedstrijd bijgehouden. Indien de deelnemer toestemming gaf voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor andere doeleinden, worden deze persoonsgegevens niet langer bijgehouden dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld.

6.5. In de privacyverklaring beschikbaar op de website van Play Media (www.playmedia.be) wordt verder uiteengezet op welke manier Play Media de persoonsgegevens van de deelnemers kan verwerken, welke rechten de deelnemers kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens en hoe ze dat kunnen doen.

7. Toezicht op de wedstrijd en beslissingen

7.1. Bij schending van het Reglement of enig bijzonder wedstrijdreglement, inclusief het niet naleven van de deelnemingsvoorwaarden, of in geval van fraude, bedrog, misbruik, misleiding of deelname te kwadertrouw, behoudt Play Media zich het recht voor om een persoon op elk moment uitte sluiten van deelname aan de wedstrijd en aan andere wedstrijden (mede)georganiseerd door Play Media. In dergelijke gevallen behoudt Play Media zich tevens het recht voor om de prijs niet toe te kennen of terug te vorderen indien deze reeds is toegekend, onverminderd het recht van Play Media om schadeloosstelling te vorderen voor eventuele geleden schade, inclusief reputatieschade. Geen enkel recht op schadevergoeding of enig verhaal wordt verkregen door de deelnemer in geval van uitsluiting van de wedstrijd, niet-toekenning van de prijs of terugvordering van de prijs.

7.2. Uitslagen en beslissingen van Play Media en de eventuele wedstrijdjury met betrekking tot de wedstrijd, waaronder de aanduiding van de winnaar(s) en toekenning van de prijs zijn bindend, onherroepelijk en kunnen niet worden betwist. Correspondentie over de uitslag en het verloop van een wedstrijd met Play Media en de eventuele wedstrijdjury, zowel persoonlijk, per brief, e-mail of telefonisch, is niet mogelijk.

8. Varia

1.1. Het Reglement en eventueel toepasselijke bijzondere wedstrijdreglementen zullen uitsluitend worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de wedstrijd, het Reglement en eventueel toepasselijke bijzondere wedstrijdreglementen zullen worden beslist overeenkomstig het Belgische recht. Eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van Play Media zullen beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling.

© 2024, Play Media.

Bijzonder wedstrijdreglement: De Mol 2024

Het Programma ‘De Mol’ is een reality tv-programma waarin een aantal Vlamingen op avontuur vertrekken naar een voor hen onbekende bestemming. Tijdens hun reis moeten ze samenwerken om opdrachten te vervullen waar ze geld mee kunnen verdienen. Maar één van de kandidaten is een saboteur, een bedrieger, de mol. De mol zal proberen het geld in de groepspot zo laag mogelijk te houden door de andere kandidaten discreet tegen te werken. Het is aan de andere kandidaten om de identiteit van de mol zo snel mogelijk te achterhalen. Aan het eind van elke aflevering krijgt iedere kandidaat een vragenlijst waarbij naar hun inzicht wordt gepeild. De kandidaat die het minst goed scoort, valt af.

Naast het programma wordt er ook een online De Mol-wedstrijd gespeeld. Deelnemers kunnen, vanaf zondag 24 maart 2024 om 21.35, wekelijks meespelen.

Onderstaand wedstrijdreglement is, naast het algemeen wedstrijdreglement, van toepassing.

ARTIKEL 1 – Specifieke deelnamevoorwaarden

Iedereen met een GoPlay account kan de voting invullen. Alleen Belgische inwoners die ouder zijn dan 18 jaar maken kans op de hoofdprijs.

ARTIKEL 2 – Verloop van de wedstrijd

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers zich registreren op GoPlay, naar  https://www.goplay.be/de-mol/stemmen surfen en daar de vragen beantwoorden.

Hoe neem je deel aan de wedstrijd?

 1. Zoveel mogelijk vragen over de uitgezonden voorbije aflevering juist beantwoorden
 2. De vragen in een zo kort mogelijke tijd beantwoorden
 3. Elke week stemmen op jouw hoofdverdachte bij de vraag: wie is de mol?

Deze 3 elementen worden meegenomen in de beoordeling van de wedstrijd, zie ook artikel 3: De Prijs. Elke deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen via hun persoonlijke GoPlay-account.

De wedstrijd begint elke zondag, na de uitgezonden aflevering op Play4, en eindigt net voor de start van de nieuwe aflevering, de volgende zondag om 19u55. In die tijd dienen de vragen van die week ingevuld te zijn.
Na elke uitgezonden aflevering start een nieuwe week met een nieuwe vragenlijst.

Je kan deelnemen aan de wedstrijd tot en met zondag 5 mei 2024 om 19u55.

Spelers die een ticket voor het finale-event winnen, worden per e-mail gecontacteerd. Zij krijgen twee werkdagen de tijd om te reageren en hun prijs te claimen. Als Play Media geen antwoord via e-mail ontvangt binnen 2 werkdagen, wordt een andere winnaar gecontacteerd. De vorige deelnemer kan zijn prijs dan niet meer claimen. Op basis van de totaalscore wordt de volgende in de lijst geselecteerd en gecontacteerd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

ARTIKEL 3 – De Prijs

Spelers met de hoogste score, dit wil zeggen de kandidaten die de meeste juiste antwoorden hebben gegeven in de kortst mogelijke tijd en ook het vaakst correct een van de drie finalisten hebben aangewezen op de vraag: ‘Wie is de mol?’, maken kans op een toegangsticket voor het finale-event van De Mol in Kinepolis Antwerpen op zondag 12 mei 2024. Meer informatie op: https://kinepolis.be/nl/content/de-mol-2024/

De hoofdprijs:
De hoofdprijs gaat naar de speler die de meeste juiste antwoorden heeft gegeven in de kortst mogelijke tijd, en het vaakst correct op de mol heeft gestemd bij de vraag ‘Wie is de mol?’. De prijs is een reischeque ter waarde van €3.000 (incl. BTW) bij TUI Belgium.

Bijzonder wedstrijdreglement: Het Perfecte Plaatje

Liefhebbers van het programma "Het Perfecte Plaatje" kunnen deelnemen aan een online wedstrijd gerelateerd aan het programma en georganiseerd door Play Media (de “Wedstrijd”). Deelnemers kunnen wekelijks meespelen naar aanleiding van elke aflevering van het programma, beginnend vanaf 20 april 2024 om 21:30 uur.

Dit speciale wedstrijdreglement vult het algemene wedstrijdreglement van Play Media aan en bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op Wedstrijd in het bijzonder. In geval van tegenstrijdigheden tussen het algemene wedstrijdreglement en dit speciale wedstrijdreglement, heeft dit speciale wedstrijdreglement voorrang.

Aanvullende deelnamevoorwaarden

Alleen Belgische inwoners die ouder zijn dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de Wedstrijd.

Verloop van de wedstrijd

Hoe neem je deel aan de wedstrijd?

 1. Bekijk de nieuwste aflevering van Het Perfecte Plaatje om op de hoogte te zijn van de opdracht, om inspiratie op te doen en om de vereiste technieken te leren hanteren.
 2. Maak een foto die goed past bij het wekelijks tijdens het programma aangekondigde thema.
 3. Upload de foto op je Instagram-account. Zorg ervoor dat de foto openbaar wordt geplaatst, voeg de hashtag #hetperfecteplaatje toe en tag @play4_be in de foto. De wedstrijd gaat van start elke zaterdag na uitzending van het programma op de zender Play4, en eindigt telkens de woensdag daarna om 18u. Binnen deze periode dient de foto geupload te zijn op Instagram.
 4. Wacht af tot de professionele jury van Play Media, namelijk dhr. Zeger Garré (professioneel fotograaf), de winnende foto selecteert.

Bij het maken en inzenden van jouw foto, is het belangrijk dat aan de volgende vereisten is voldaan:

 1. Iedere deelnemer kan slechts deelnemen met één (1) foto per week.
 2. De foto moet door de deelnemer zelf gemaakt te zijn, zonder gebruik te maken van artificiële intelligentie. Beeldmateriaal dat is gecreëerd of bewerkt met artificiële intelligentie wordt uitgesloten van de Wedstrijd. Dit omvat toepassingen zoals, maar niet beperkt tot, Dall-E, Canva, Midjourney, etc. Nabewerking van foto’s is wel toegestaan.
 3. De ingezonden foto mag geen inhoud bevatten die in strijd is met de wet, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, schadelijk, beledigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, bedreigend, misleidend of anderszins ongepast is.
 4. De ingezonden foto mag geen afbeeldingen, tekst of andere materialen bevatten waarop de deelnemer geen rechten heeft of die beschermd zijn door het auteursrecht, naburige rechten, merkenrechten, portretrechten, of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij hiervoor alle nodige toestemmingen zijn verkregen, waaronder voor het afbeelden van personen.
 5. De ingezonden foto moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van Instagram.
 6. Door hun inzending, en ongeacht of zij als winnaar worden geselecteerd, erkennen de deelnemers uitdrukkelijk dat Play Media kosteloos en zonder enige territoriale of tijdsbeperking op de meest volledige wijze binnen de wettelijk toegelaten grenzen, de door hen ingezonden foto kan gebruiken. Dit gebruik omvat de exploitatie en reproducties van deze foto, al dan niet door derden, voor communicatiedoeleinden (waaronder op sociale media en via nieuwsbrieven) rond het programma, de wedstrijd en algemeen ter promotie van de activiteiten van Play Media.

Het niet naleven van deze vereisten kan leiden tot diskwalificatie van de deelnemer door Play Media en eventuele andere passende maatregelen volgens het wedstrijdreglement.

Selectie van de winnende foto

Elke week zal de professionele jury van Play Media een winnende foto selecteren. Bij haar selectie zal de jury rekening houden met verschillende criteria, waaronder de creativiteit en originaliteit van de foto, de technische kwaliteit (waaronder belichting, compositie, scherpte en kleurenbalans), de boodschap die de foto nastreeft, en de mate waarin de foto het thema weerspiegelt dat aan bod is gekomen in het programma. Door deze diverse aspecten zorgvuldig te evalueren, zal de jury de winnende foto iedere week op basis van haar algehele kwaliteit en impact kiezen.

De Prijs

De wekelijkse winnaar zal een waardebon ontvangen van de webwinkel van CameraNu (www.cameranu.be) ter waarde van 1.000 EUR (duizend euro). Deze waardebon kan bij CameraNu uitsluitend worden ingeruild voor de aankoop van cameramateriaal van het merk Canon.