Algemene voorwaarden GoPlay

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites en mobiele apps die worden beheerd door Play Media NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 224 (hierna samen: “Website(s)”).

Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze voorwaarden na te leven. De voorwaarden kunnen door Play Media op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en naar eigen inzicht, gewijzigd worden.

U mag deze Website en de informatie/ audiovisuele content op deze Website enkel persoonlijk en niet-commercieel gebruiken en op voorwaarde dat u zich volledig houdt aan deze voorwaarden.

De omroepdiensten van Play Media vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en onder het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie/ audiovisuele content en gegevens eigendom zijn en blijven van Play Media (en/of derde partijen waarmee Play Media samenwerkt).

De teksten, afbeeldingen, (audiovisuele) content, namen, tekens, logo’s, werken, prestaties en andere items op de Website kunnen door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten beschermd worden en mogen niet worden gereproduceerd en/of meegedeeld aan het publiek, anders dan noodzakelijk om de informatie online te kunnen bekijken via deze Website, in overeenstemming met deze voorwaarden. Wilt u toch overgaan tot reproductie en/ of mededeling aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaandelijke toestemming van Play Media en/of eventuele andere rechthebbenden verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de verschillende wetten inzake intellectuele eigendom niet nodig is. U kan uw verzoek sturen naar de webmaster van de Website. Play Media kan naar eigen goeddunken dit verzoek weigeren.

Het gebruik van de Website is enkel toegestaan voor zover dit gebruik is beperkt tot de weergave ervan op één apparaat.

Als Play Media u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten vermelden, mag u geen werken of prestaties gebruiken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor uw gebruik op de Website. Onrechtmatige bijdragen en/of bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met het wetgevend kader en/ of datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijke verkeer geldt, zijn niet toegestaan. Play Media bekijkt de bijdragen niet vooraf en draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. In elk geval vrijwaart u Play Media tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de Website

Het is toegestaan op uw eigen website een link aan te brengen naar de startpagina van deze Website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het correcte URL-adres van de Website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks naar deze Website mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaandelijke goedkeuring van Play Media. U kan uw verzoek sturen naar de webmaster van de Website.

4. Links naar andere websites beheerd door Play Media

Deze Website bevat links naar andere Play Media websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze voorwaarden.

5. Privacy

In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier Play Media uw persoonsgegevens zal verwerken.

6. Cookies

In de cookieverklaring wordt uiteengezet op welke manier Play Media omgaat met cookies.

7. Aansprakelijkheid van Play Media

Play Media kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Website, behoudens in geval van haar zware of opzettelijke fout. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de gebruiker door het bezoek aan de Website zoals onder meer door informaticavirussen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot, en voor het bekijken van, deze Website, en dient ervoor te zorgen dat hij up-to-date anti-virussoftware heeft op het apparaat van waaruit hij zich toegang verschaft tot de Website.

De Website wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de inhoud die op of via deze Website wordt aangeboden, onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Play Media staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de inhoud op de Website. Play Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden op de Website. Play Media kan voor, zover wettelijk toegelaten, niet aansprakelijk worden gehouden indien de Website, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is op enig moment of gedurende een bepaalde periode.

De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Play Media heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Play Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

De Website kan advertenties bevatten die door derden zijn geplaatst. Deze derden zijn onafhankelijke partijen en geen agenten of werknemers van Play Media. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat deze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Play Media neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Op de video-on-demand diensten (hierna: “Diensten”) die u kan opvragen en bekijken via de Website(s) zijn bovenop voormelde algemene voorwaarden – gebruiksvoorwaarden ook deze bijzondere voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u deze bijzondere voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. De bijzondere voorwaarden kunnen door Play Media op elk ogenblik naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang gewijzigd worden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden - gebruiksvoorwaarden en deze bijzondere voorwaarden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang.

2. Aanmelding

Om van de Diensten gebruik te kunnen maken, dient u aangemeld te zijn via de Website.

Uw aanmelding komt tot stand door het online invullen van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op de Website en de ontvangst hiervan door Play Media. U garandeert dat de ingevoerde gegevens juist en volledig zijn. Play Media bevestigt de ontvangst hiervan zo spoedig mogelijk langs elektronische weg.

U bent verplicht Play Media bij aanmelding te voorzien van de volgende gegevens: voornaam, achternaam, emailadres, wachtwoord, geslacht en geboortedatum.

U dient deze gegevens in te vullen op het vermelde aanmeldingsformulier. Wijzigingen in deze gegevens dient u onmiddellijk nadat deze wijzigingen zich hebben voorgedaan aan Play Media mee te delen door middel van online wijziging van deze gegevens via de Website. Indien de in dit lid bedoelde gegevens niet correct (blijken te) zijn, is Play Media gerechtigd uw gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang te beperken of te blokkeren. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en alle gevolgen die ontstaan door het feit dat de opgegeven gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

U bent ertoe gehouden uw persoonlijke inloggegevens strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken, dit teneinde misbruik door derden te voorkomen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat via uw iInloggegevens gebeurt, zoals alle data die u of een derde onder uw inloggegevens verzendt, ontvangt en/of opslaat, dan wel probeert te verzenden, te ontvangen en/of op te slaan door gebruik te maken van de Diensten. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is het niet toegestaan derden gebruik te laten maken van uw inloggegevens. U verbindt er zich toe de Diensten niet te zullen gebruiken om u uit te geven voor iemand anders.

Play Media zal redelijke inspanningen leveren om de toegang van derden tot uw inloggegevens te voorkomen.

3. Diensten

De overeenkomst betreffende het verlenen van Diensten tussen Play Media en u zelf komt tot stand doordat Play Media het opvragen van audiovisuele content zoals films, series, programma’s en overige informatie (hierna: “Content”) door u bevestigtvia het beschikbaar maken van de Content. Play Media behoudt zich het recht voor het opvragen van Diensten wegens ernstige en/of gegronde redenen af te wijzen.

De Content blijft altijd eigendom van Play Media en/of een derde partij waarmee Play Media samenwerkt. U erkent uitdrukkelijk dat noch Play Media noch enige andere derde (zoals bijvoorbeeld een leverancier van Content) enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal, of beschikbaarheid van de Diensten of de inhoud van de Diensten.

Na de totstandkoming van de overeenkomst stelt Play Media de Content gecodeerd en versleuteld aan u beschikbaar, met het oog op het tijdelijke streamen van de Content. De Content kan worden bekeken gedurende de periode zoals op de Website bij de specifieke Content wordt aangegeven.

U verkrijgt enkel het recht om binnen de in deze bijzondere voorwaarden vastgelegde grenzen de Content in privékring, voor persoonlijk gebruik, in België te bekijken. U mag de Diensten en de Content dus niet gebruiken in verband met commerciële doeleinden zoals onder andere, maar niet uitsluitend, vertoning in openbare ruimtes en bioscoop-achtige vertoningen.

De Diensten zijn toegankelijk in België en vanuit alle andere lidstaten van de Europese Unie voor personen die gewoonlijk in België verblijven en zich tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie bevinden. Play Media kan de beschikbaarheid van de Diensten in andere lidstaten van de Europese Unie op ieder ogenblik afhankelijk stellen van de nodige verificatiemaatregelen.

4. Verplichtingen van de gebruiker van de Diensten

Uw gebruik van de Diensten is geheel voor eigen risico.

U verbindt zich ertoe om enkel geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur/ software te gebruiken voor de Diensten.

De Content die door Play Media aan u ter beschikking wordt gesteld, is juridisch beschermd, in het bijzonder door intellectuele eigendomsrechten. U krijgt slecht beperkte, tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten op de Content. U heeft met name niet het recht om de Content op welke wijze dan ook te reproduceren en/ of mee te delen aan het publiek. Elk gebruik dat buiten deze beperkte licentie valt en/ of er niet volledig mee in overeenstemming is, is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Play Media.

U bent enkel gerechtigd om de Diensten voor wettelijk toegelaten doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met deze bijzondere voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

U dient de Content te beschermen tegen elk gebruik door derde personen en tegen verder onwettig gebruik.

De Website is uitsluitend bestemd voor het persoonlijk, niet professioneel en niet-commercieel gebruik door de gebruiker. Het is niet toegestaan om:

  • virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere inhoud, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld) opzettelijk in te voeren op de Website;
  • onbevoegde toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot de server waarop de Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met de Website;
  • materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden op de Website te plaatsen zonder voorafgaandelijke toestemming van Play Media;
  • onrechtmatig of onwettelijk gebruik te maken van de op en via deze Website aangeboden informatie/ Content;
  • gebruik te maken van de Website waardoor de Website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de inhoud van deze Website te verwijderen;
  • de inhoud van de Website zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van Play Media of derden;
  • een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website ("screen scraping") te bemachtigen;
  • deze Website of de inhoud ervan voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, spiegelen, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Play Media;
  • te trachten softwareprogramma's die Play Media gebruikt in verband met de Website te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren.

U zal geen activiteiten ondernemen die de beschikbaarstelling van de Diensten aan andere klanten van de Website zal kunnen verhinderen of op nadelige wijze zou kunnen beïnvloeden.

U zal de Diensten niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen welke een inbreuk maken op auteursrechterlijk beschermde werken of welke anderszins in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden of enige andere wetgeving.

U zal aan kinderen of minderjarigen alleen die Content vertonen, laten vertonen of op welke andere wijze dan ook toegankelijk maken, die voor de betreffende leeftijdsgroep geschikt is.

In geval van inbreuk op één of meerdere bepalingen van deze bijzondere voorwaarden is Play Media gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Play Media hiervoor enige (schade)vergoeding verschuldigd zal zijn. Play Media behoudt zich het recht voor al haar schade en/ of de schade die derde partijen hebben geleden of beweren te lijden op u te verhalen.

U bent aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Diensten en de daarin vervatte Content. U vrijwaart Play Media voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit schending van rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.

5. Storingen

Play Media zal alle redelijke inspanningen leveren om er zorg voor te dragen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Play Media kan evenwel niet garanderen:

-dat de Diensten te allen tijde voor u beschikbaar zijn of dat de Diensten altijd zonder beperkingen of storingen zullen functioneren;

-dat de Diensten aan uw verwachtingen en eisen voldoen;

Play Media streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor u zo beperkt mogelijk te houden.

Play Media is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of Internet malfuncties of (andere vormen van) overmacht.

Play Media wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het aanbieden van de Diensten, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van Play Media is in elk geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die u heeft geleden.

Indien er sprake is van technische problemen, is Play Media gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en/of andere maatregelen te nemen, indien dit naar de mening van Play Media nodig is, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Play Media behoudt zich eveneens het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Play Media, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit naar de mening van Play Media nodig is, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Indien een storing of een ander incident, fout of defect het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van u zelf, kan Play Media de door haar gemaakte kosten ter beëindiging van deze storing en de door haar ten gevolge hiervan geleden schade, integraal en onmiddellijk op u verhalen.

U kan in verband met het functioneren van de Diensten gebruik maken van de electronische helpdesk. De helpdesk is door te bereiken via het daarvoor bestemde formulier op de Website. De helpdesk zal zich naar best vermogen inspannen om de gestelde vragen snel en efficiënt af te handelen.

Play Media is steeds gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken/ wijzigen en/of wijzigingen aan te brengen aan de Website.